ทำเนียบกำลังพล

   
       
    พันเอก สมเจตน์ ทองปลี    
    ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ    
         
       
         
    รองผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ    
         

ประจำกอง

แผนกควบคุมระบบ

แผนกพัฒนาระบบ

แผนกจัดการข้อมูล

แผนกตรวจสอบ และวิเคราะห์

จ.ส.อ. เรวัต มหัทธนสาร   ร.อ. ณฐกร แก้วพิจิตร พ.ท.หญิง พนิตา ปานศักดิ์ พ.ท.หญิง ปุณญาภา รักธรรม
เสมียน นรด.   น.วิเคราะห์ระบบ นรด. หัวหน้าแผนก นรด. หัวหน้าแผนก นรด.
         
จ.ส.อ.หญิง เพลินพิศ ประเสริฐศิลป์ จ.ส.อ.หญิง พิมพ์ระพี ชุ่มคุมสิน ร.ต. กิตติคุณ อังคษร จ.ส.อ. พรหมมาท คุ้มวงศ์ ร.ท. นิฒิวา สกลชัย
เสมียน นรด. เสมียน นรด. รรก.น.วิเคราะห์ระบบ นรด. เจ้าหน้าที่รักษาโปรแกรม นรด. ประจำแผนก นรด.
         
 
  ส.ต.หญิง สุวรรณา อารยะจันทร์วิจิตร ร.ต. ธีรวัฒน์ แจ้งประจักษ์ ส.อ. สิริเดช ขาวกระจ่าง จ.ส.อ. ภาวัต เทียนช้าง
  เสมียน นรด. น.วิเคราะห์ระบบ นรด. เสมียน นรด. เจ้าหน้าที่รักษาโปรแกรม นรด.