ผังการจัดกอง
ภารกิจ
 • ดำเนินการจัดการควบคุม และพัฒนาระบบฐานข้อมูล รวมทั้งการให้บริการข้อมูล
 • อำนวยการ ประสานงานกำกับการและดำเนินการเกียวกับ การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลกับส่วนราชการหรือองค์กรอื่นๆ ตามที่กองทัพบกกำหนด
 • บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่
แผนกควบคุมระบบ มีหน้าที่
 • ควบคุมบริหาร ระบบเครือข่ายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • กำหนดการรักษาความปลอดภัย ในระบบเครือข่าย
 • กำหนดการและดำรงการสื่อสารข้อมูล ในระบบเครือข่าย
 • บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่
แผนกจัดการข้อมูล มีหน้าที่
 • ควบคุมและจัดทำแฟ้มข้อมูล ตามที่ แผนกพัฒนาระบบ ออกแบบ
 • ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลด้านกำลังสำรอง และการสัสดีหน่วยปฏิบัติและบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม ตามระบบงาน
 • บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าท
แผนกพัฒนาระบบ มีหน้าที่
 • วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบกรรมวิธีข้อมูลอัตโนมัติ
 • จัดทำ ทดสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามระบบที่ออกแบบ
 • ควบคุมชื่อซอฟแวร์ และชื่ออื่นๆ ที่ใช้ในระบบงานมิให้เกิดซ้ำซ้อน
 • ดำเนินการฝึกอบรม เกียวกับโปรแกรม ให้กับผู้ใช้บริการ
 • บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่
แผนกตรวจสอบและวิเคราะห์ มีหน้าที่
 • ควบคุมและตรวจสอบแฟ้มข้อมูลระบบกำลังสำรอง ที่ดำเนินกรรมวิธีในระบบเครือข่าย
 • ให้บริการข้อมูลและโปรแกรมระบบกำลังสำรองให้กับส่วนราชการที่เกียวข้องตามที่ได้รับอนุมัติ
 • ให้บริการด้านการส่งกำลังและซ่อมบำรุง สิ่งอุปกรณ์ภายในหน่วย
 • บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่