รายนามผู้บังคับบัญชา กกม.นสร.
พ.อ.สุรพล วันเพ็ญ สิงหาคม 2545 - มีนาคม 2546
พ.อ.ทนง น้ำวล เมษายน 2546 - มีนาคม 2552
รายนามผู้บังคับบัญชา กกม.นรด.
พ.อ.ทนง น้ำวล เมษายน 2552 - พฤษภาคม 2552
พ.อ.สมควร วงษ์เวียงจันทร์ มิถุนายน 2552 - ตุลาคม 2555
พ.อ.รณฤทธิ์ มีจันที ตุลาคม 2555 - กันยายน 2560
รายนามผู้บังคับบัญชา กทส.นรด.
พ.อ.รณฤทธิ์ มีจันที ตุลาคม 2560 - เมษายน 2562
พ.อ.สมเจตน์ ทองปลี เมษายน 2562 - ปัจจุบัน